June 21, 2024

ศาสนาคืออะไรมีประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละศาสนาอย่างไร

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคือ คำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนา  สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นการกระทำความชั่ว ซึ่งมนุษย์แต่ละศาสนาจะยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อคำสอนของศาสดาตัวเอง  ศาสนามีความสำคัญต่อบุคคลและสังคม เพราะศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จึงทำให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ศาสนามีอยู่มากมายหลายศาสนาภายในโลกนี้ แต่ถึงแม้จะมีหลายศาสนาก็ตาม แต่ทุกศาสนาจะมีวัตถุประสงค์ไปในทางเดียวกันคือ จูงใจให้มนุษย์ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว เพียงแต่ว่า การปฏิบัติของแต่ละศาสนาแตกต่างกันออกไป เท่านั้นเอง

ความสำคัญของศาสนา ได้แก่

– ศาสนาช่วยสั่งสอนขัดเกลาให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นความชั่วทั้งหลาย

– ทำให้มนุษย์มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ในศาสนาของเราเอง และไม่ดูถูกเหยียดหยามศาสนาผู้อื่น

–  เป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ทุกคนในยามที่ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ ศาสนาจะช่วยบรรเทาความทุกข์และทำให้คนมีสติคิดไตร่ตรองมากขึ้น ของประชาชน

– เป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีงามในสังคมทุกสังคม

องค์ประกอบของศาสนา ได้แก่

  1. ศาสดาเป็นผู้ก่อให้เกิดศาสนา
  2. คัมภีร์ คือหลักคำสอนของทุกศาสนาต้องมี
  3. ผู้สืบทอดศาสนามนุษย์คนที่นับถือศาสนานั้นๆ เพื่อสืบทอดให้เกิดความยั่งยืน
  4. สัญลักษณ์คือ แต่ละศาสนาจะมีสัญลักษณ์ทางด้านศาสนา เช่นของพุทธ จะเป็น พระพุทธรูป อิสลามจะเป็นตามพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพร้อมดาว เพื่อให้ทราบว่าศาสนาใคร
  5. ศาสนสถานคือใช้ประกอบ พิธีกรรมต่างๆของทางศาสนา
  6. พิธีกรรมการประกอบพิธีกรรม เป็นการช่วยยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเสริมสร้างความมั่นใจให้ศาสนิกชนทุกคนร่วมกันประกอบพิธีกรรม

ประโยชน์ของศาสนา ศาสนา มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

1. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม ทุกศาสนาจะสอนให้เรา รู้ถึงคำว่าความดีความชั่ว อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นทุกศาสนาจึงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความดีงามสอนให้คนมีสติ ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง
2. ศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน ตามหลักของศาสนาทุกศาสนาจะวางหลักการดำเนินชีวิตเป็นขั้นตอน  ดังนี้ ศาสนาพุทธ วางไว้ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  เน้นการพึ่งตนเองจากทางวัตถุปรนเปรอความสุข จึงมีความสุขตามประสาชาวโลกขั้นกลาง เน้น ความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมของมนุษย์ทุกคน และขั้นสูงสุด เน้นการลด ละ โลภ โกรธ หลง  ซึ่งขั้นนี้จะตัดทางโลกแล้ว
3. ศาสนาทำให้ผู้นับถือปกครองตนเองได้ หลักคำสอนของทางศาสนาจะสอนให้มนุษย์ทุกคนรู้จักรับผิดชอบตนเอง ไม่ทำผิดทั้งที่ลับ และ ที่แจ้ง ต้องควบคุมตัวเองให้ได้


4. ศาสนาช่วยให้สังคมดีขึ้น คำสอนของทุกศาสนา จะเน้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน ความสงบสุขก็จะบังเกิด

5.ศาสนาช่วยควบคุมสังคม สังคมแต่ละสังคมจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ จารีตประเพณี ข้อบังคับ และกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมของทุกคน แต่กฎหมายเหล่านี้ ควบคุมได้แค่พฤติกรรมทางกายและวาจาได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้ มีแต่ศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมทางใจ ของมนุษย์ได้เท่านั้น

6.ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ทุกศาสนาจะมีแหล่งกำเนิดของศาสนาตัวเอง นั่นก็คือ พิธีกรรม วรรณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ด้าน ต่าง ๆ ทุกที่ล้วนมีแหล่งกำเนิด มาจากศาสนาทั้งสิ้น แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมนั้น ก็คือ คำสอนเรื่องชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ที่สำคัญๆต่างๆอีกมากมาย รวมถึงมารยาททางสังคมด้วย และประเพณีต่าง ๆ ล้วนสืบเนื่องมาจากศาสนาทั้งสิ้น

 

About The Author