July 15, 2024

โบสถ์ สถานที่นมัสการพระเจ้าศูนย์รวมใจของชาวคริสต์

44

ศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิงความเชื่อจากพระเจ้าที่มี ”พระเยซู” เป็นศาสดาเนอีกศาสนาที่เก่าแก่ของโลกได้รับการเผยแพร่ไปในทุกทวีปทั่วโลก นั่นเองจึงทำให้มีผู้นับถือศาสนาคริสต์อยู่เป็นจำนวนมากเกือบค่อนโลก วันนี้เรามารู้จักกับศาสนาคริสต์กันว่าเป็นอย่างไร และมีการแบ่งออกเป็นกี่นิกาย พร้อมกับมีหลักคำสอนเป็นอย่างไร ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในบทความนี้

ศาสนาคริสต์ (Christianity) เราเรียกคนที่นับถือศาสนานี้ว่าคริสต์ชน จากการคาดการมีคนนับถือศาสนาคริสต์มากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก และเป็นศาสนาที่มีศาสดาองค์เดียวกับศาสนายูดาย และเป็นอีกศาสนาที่มีการแบ่งแยกนิกายออกเป็น 3 นิกาย

-นิกายแรกที่จะกล่าวถึงก็คือ “นิกายคาทอลิก” ซึ่งเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ และมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวาติกัน ในกรุงโรม มีพระสันตะปาปาทรงเป็นประมุข วาติกันเป็นรัฐที่มีกฎหมายเป็นของตัวเอง คำสอนของนิกายนี้มุ่งเน้นไปที่การเคารพต่อตัวเอง และเชื่อในพระเจ้า

-นิกายที่จะกล่าวในลำดับที่ 2 ก็คือ “นิกายโปรเตสแตนต์” เป็นนิกายที่แตกออกมาจาก ”นิกายคาทอลิก” ดังเช่นความหมายของนิกายที่มีความหมายว่า “การประท้วง” นิกายนี้แยกตัวออกจากคาทอลิกใน ศตวรรษที่ 14 โปรเตสแตนต์ เป็นนิกายที่มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพระเจ้า และมีการรับศีลเพียง 2 ข้อก็คือ ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท และมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพระคัมภีร์

-มาถึงลำดับสุดท้ายกับ “นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ “ เป็นนิกายที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ เป็นนิกายที่ไม่ขึ้นต่อวาติกัน นับว่าเป็นนิกายที่เล็กที่สุด และมีการแตกแขนงออกไปอีกลหายนิกายย่อย คำสอนของนิกายมุ่งเน้นไปการเรียนรู้ชีวิตจากพระเจ้า

About The Author