September 26, 2023

ศาสนาน่ารู้

สิ่งเหนือธรรมชา

สิ่งเหนือธรรมชาติ คืออะไร อธิบายพอสังเขป ?

สิ่งเหนือธรรมชาติ คือ สิ่งไม่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การอุปมาถึงสิ่งมีอยู่เหนือธรรมชาตินั่นเอง โดยในวัฒนธรรมสมัยนิยม สิ่งเหนือธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง กับเรื่องเหนือธรรมดา รวมทั้งรหัสญาณต่างๆ โดยมีความต่างกันไปในบางศาสนา เช่น Catholic มีความเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น (more…)

พุทธศาสนา

ความเชื่อทางธรรมชาติ อีกหนึ่งศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

‘ความเชื่อ’ จัดเป็นอีกหนึ่งปรากฏทางธรรมชาติของมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเจริญน้อย โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ทำให้ ‘ความเชื่อ’ จึงถือกำเนิดขึ้นมา จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของมนุษย์ (more…)

องค์ประกอบศาสนา

องค์ประกอบของศาสนา มีอะไรบ้าง ?

‘ศาสนา’ คือ ปรากฏการณ์ทางจิต ที่สร้างความเชื่อ ความศรัทธา ให้แก่สังคมหมู่มาก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคุณค่า ตลอดจนวัฒนธรรมหลายๆอย่าง มีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นเฟ้น โดยคำสอนเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง แต่องค์ประกอบที่จัดว่ามีความสำคัญสูงสุดมี 5 เรื่อง ได้แก่… (more…)