June 21, 2024

Month: April 2023

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคืออะไรมีประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละศาสนาอย่างไร

ศาสนาคือ คำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนา  สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นการกระทำความชั่ว ซึ่งมนุษย์แต่ละศาสนาจะยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อคำสอนของศาสดาตัวเอง (more…)