April 15, 2024

Month: June 2018

ศาสนายูดาห์ กับศาสนาของชาวยิว

ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เราได้ยินชื่อ ชาวยิว ที่เยอรมัน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้สั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวตายไปถึง 5 ล้านคน แท้จริงแล้วยิวเป็นชนชาติของอิสราเอลหรือในสมัยก่อนเรียกว่าชนเผ่าฮิบบรู ซึ่งในคัมภีร์ฮิบบรู ได้ระบุไว้ว่า ชาวยิวคือชนชาติ (more…)

ลัทธิเต๋า จากความเชื่อสู่สมดุลของธรรมชาติ

เต๋า เป็นนามธรรม เกิดจากความเชื่อถือบูชาธรรมชาติ เต๋าในความหมายปรัชญาของศาสนา หมายถึง สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเป็นที่กำเนิดของสิ่งทั้งปวง ทั้งจักรวาล โลก ชีวิต ผู้ที่ก่อตั้งลัทธินี้คือหลีโอว หรือ ที่เรียกกันว่าเล่าจื้อ เล่าจื้อเป็นนักปรัชญาและเป็นศาสดาของลัทธิเต๋า (more…)