May 20, 2024

Month: November 2019

ศาสนาซิกข์

‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

‘ศาสนาซิกข์’ จัดเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยคำว่า ‘ซิกข์’ มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าแนวทางหรือแบบแผน มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 15 โดยท่านคุรุศาสดาพระองค์แรก ซึ่งได้รับคำนินิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม (more…)